Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie od 2003 roku działa Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo. Celem naszej działalności jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD. Swoją ofertę kierujemy do rodziców dzieci i nauczycieli. 

Czym jest ADHD?

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest zespłem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Charakteryzuje się współwystępowaniem zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej impulsywności i nadruchliwości.Częstość występowania ADHD wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym jest oceniana na 3-5%, ale wielu lekarzy zajmujących się dziećmi z rozpoznanym ADHD, podkreśla że wskaźnik ten jest wyższy. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może trwać latami – objawy ADHD utrzymują się u około 70% dzieci w okresie dojrzewania i 30-50% dorosłych. Z badań wynika, że chłopcy wyrastają z ADHD częściej niż dziewczęta. U około 70% chłopców występują jednak opozycyjno-buntownicze problemy z zachowaniem (za: Kołakowski i in., 2007).
Uczeń z ADHD ze względu na swoją nadpobudliwość psychoruchową potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjno-wychowawczych do swoich indywidualnych możliwości. Ważne jest zatem stworzenie mu optymalnych warunków do pracy oraz przestrzeganie pewnych zasad. Uczeń z ADHD jest dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

brain, think, thoughts

ZESPOŁY DIAGNOSTÓW

Anna Stadnik, Marta Wiechetek
Ewa Misiuda, Monika Melanowicz

Z uwagi na znaczną liczbę zgłoszeń,
aktualnie wstrzymujemy zapisy na diagnozę ADHD do września 2023 r.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.
phone, communication, call

Zgłoszenia do punktu

Przyjmujemy pod numerami telefonów
81 747-35-26
lub
509-731-851.

PROPONUJEMY

  • diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej
  • poradnictwo i trening dla rodziców
  •  warsztaty dla nauczycieli
  • szkolenia dla Rad Pedagogicznych i rodziców na terenie szkół
  • indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli.

U wielu uczniów z nadpobudliwością psychoruchową współwystępują inne zaburzenia rozwojowe oraz trudności w nauce. Prowadzona przez nas diagnoza jest wieloetapowa. Ma charakter wielokierunkowy i wielospecjalistyczny. Stanowi to podstawę tworzenia adekwatnych do potrzeb dzieci programów pracy terapeutycznej, zalecanej do realizacji na terenie domu i szkoły. Diagnozę i terapię prowadzimy w dwuosobowym zespołach 

abstract, artwork, cubism