Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Lublinie od 2003 roku działa Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Rodziców Dzieci Nadpobudliwych Psychoruchowo. Celem naszej działalności jest wszechstronne wspieranie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD. Swoją ofertę kierujemy do rodziców dzieci i nauczycieli. 

Czym jest ADHD?

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest zespłem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Charakteryzuje się współwystępowaniem zaburzeń koncentracji uwagi, nadmiernej impulsywności i nadruchliwości.Częstość występowania ADHD wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym jest oceniana na 3-5%, ale wielu lekarzy zajmujących się dziećmi z rozpoznanym ADHD, podkreśla że wskaźnik ten jest wyższy. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej może trwać latami – objawy ADHD utrzymują się u około 70% dzieci w okresie dojrzewania i 30-50% dorosłych. Z badań wynika, że chłopcy wyrastają z ADHD częściej niż dziewczęta. U około 70% chłopców występują jednak opozycyjno-buntownicze problemy z zachowaniem (za: Kołakowski i in., 2007).
Uczeń z ADHD ze względu na swoją nadpobudliwość psychoruchową potrzebuje dostosowania wymagań edukacyjno-wychowawczych do swoich indywidualnych możliwości. Ważne jest zatem stworzenie mu optymalnych warunków do pracy oraz przestrzeganie pewnych zasad. Uczeń z ADHD jest dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

brain, think, thoughts

ZESPOŁY DIAGNOSTÓW

Anna Stadnik, Marta Wiechetek
Ewa Misiuda, Monika Melanowicz

phone, communication, call

Zgłoszenia do punktu

Przyjmujemy pod numerami telefonów
81 747-35-26
lub
509-731-851.

PROPONUJEMY

  • diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej
  • poradnictwo i trening dla rodziców
  •  warsztaty dla nauczycieli
  • szkolenia dla Rad Pedagogicznych i rodziców na terenie szkół
  • indywidualne konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli.

U wielu uczniów z nadpobudliwością psychoruchową współwystępują inne zaburzenia rozwojowe oraz trudności w nauce. Prowadzona przez nas diagnoza jest wieloetapowa. Ma charakter wielokierunkowy i wielospecjalistyczny. Stanowi to podstawę tworzenia adekwatnych do potrzeb dzieci programów pracy terapeutycznej, zalecanej do realizacji na terenie domu i szkoły. Diagnozę i terapię prowadzimy w dwuosobowym zespołach 

abstract, artwork, cubism