Deklaracja dostępności

Zespół Poradni nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Poradni nr 1 — https://zp1.lublin.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Poradni nr 1
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin

Dostępność techniczna

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 Część dokumentów nie posiada:
– audiodeskrypcji

Wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Skróty Klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów  klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Długosz
e-mail: poczta@zp1.lublin.eu
Telefon: 81 747 35 26

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności architektonicznej Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

  • Poradnia mieści się w budynku Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Magnoliowej 8. Wejście do poradni znajduje się z prawej strony szkoły (wjazd ostatnią bramą po lewej stronie ulicy Magnoliowej, przed cmentarzem).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

  • Do budynku można wejść korzystając ze schodów lub podjazdu dla wózków. Następnie trzeba pokonać drzwi, które są otwierane ręcznie. Sekretariat poradni oraz większość pomieszczeń mieści się na pierwszym piętrze. Aby się do nich dostać należy pokonać schody. Klatka schodowa jest dostępna z holu wejściowego. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform. Poradnia posiada jedno pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku. Istnieje zatem możliwość skorzystania z usług poradni, po wcześniejszym telefonicznym poinformowaniu o braku możliwości pokonania schodów.

Opis dostosowań budynku

  • W poradni brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

  • Przy wejściu do poradni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wejścia do poradni. Warunkiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz możliwości przedłożenia przez osobę niepełnosprawną certyfikatu, który potwierdza posiadanie przez zwierzę statusu psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

  • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dane osoby do kontaktu w celu zgłoszenia problemu z dostępnością cyfrową

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Małgorzata Długosz, poczta@zp1.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 747 35 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.